1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  Adat megnevezés Adat Legutolsó módosítás dátuma Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák tér 1.
Postacíme: 6000 Kecskemét, Deák tér 1. (6001 Pf. 79.)
Telefonszáma: +36/76/503-880
Faxszáma: +36/76/503-890
E-mail címe: hirosagora@hirosagora.hu
Honlap címe: http://www.hirosagora.hu
2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A szervezeti struktúra ábrája Letöltés 2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Ügyvezető igazgató
Barta Dóra

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880/131
Fax: +36/76/503-890
E-mail: barta.dora@hirosagora.hu


Gazdasági szakmai terület vezetője            Király Gábor (igazgatóhelyettes)
6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880/133
E-mail: gabor.kiraly@hirosagora.hu


Közművelődési szakmai terület vezetője Harmatos Zoltán
6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880/125
E-mail: zoltan.harmatos@hirosagora.hu


Ifjúságfejlesztés szakmai terület vezetője  
Szabó Csaba

6000 Kecskemét Kossuth tér u. 4.
Telefon: 76/281-486
E-mail: csaba.szabo@hirosagora.hu


Zeneművészeti vezető (Kecskeméti Szimfonikus Zenekar)
Hollókői Huba
6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880/111
E-mail:
huba.hollokoi@hirosagora.hu


Művészeti vezető (Kecskeméti Táncegyüttes)
Lukács László
6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.

Telefon: 76/503-880/137
E-mail:
laszlo.lukacs@hirosagora.hu


Kommunikáció vezető
Puha Éva
6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880/113
E-mail:
eva.puha@hirosagora.hu


Marketing vezető
Koós Ildikó
6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880/114
E-mail:
ildiko.koos@hirosagora.hu


Műszaki vezető
Katonka Zoltán
6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880
E-mail:
muszakivezeto@hirosagora.hu
2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A Társaság vezetői nem tartanak ügyfélfogadást, a titkárságon kell előzetesen időpontot kérni a 76/503-880 telefonszámon. 2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
www.muveszetimuhelyek.org
6000 Kecskemét, Kápolna u. 11.
Tel.: +36/486-867

icshu-admin@t-online.hu
A gazdasági társaság három önálló művészeti műhely, a Nemzetközi Kerámia Stúdió, a Zománcművészeti Alkotóműhely és a Katona József Emlékház munkáját fogja össze.
Képviselő: Barta Dóra
Részesedés: 100 %.
2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
www.muveszetimuhelyek.org
6000 Kecskemét, Kápolna u. 11.
Tel.: +36/486-867

icshu-admin@t-online.hu
A gazdasági társaság három önálló művészeti műhely, a Nemzetközi Kerámia Stúdió, a Zománcművészeti Alkotóműhely és a Katona József Emlékház munkáját fogja össze.
Képviselő: Barta Dóra
Részesedés: 100 %.
2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Honlap: www.kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak
2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
  Adat megnevezése Adat Legutolsó módosítás dátuma Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv)
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Bkr.)
350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgálatatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (XII.8.) rendelete a közművelődésről
19/2013. (VI. 27.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról
Szervezeti és Működési Szabályzat - Letöltés
Adatvédelmi tájékoztató

 
2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Közhasznú alaptevékenységi körök:
Közhasznú fő tevékenység
Művészeti létesítmények működtetése
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Egyéb közhasznú tevékenységek:
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
Egyéb sporttevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Hangfelvétel készítése
Építmény üzemeltetés
Filmvetítés
Egyéb szálláshely szolgáltatás
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körei:
Egyéb sokszorosítás
Ital-kiskereskedelem
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
Könyv, papír kiskereskedelem
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Raktározás, tárolás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Italszolgáltatás
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Számítógép-üzemeltetés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Reklámügynöki tevékenység
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Utazásszervezés
Egyéb foglalás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Telefoninformáció
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb oktatás
Gyermekek napközbeni ellátása
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

 A szervezet a közművelődési-kulturális, ifjúságszolgálati, művészetközvetítő, közösségfejlesztési feladatokat Kecskemétre és kistérségére kiterjedően és azt meghaladóan, egyes esetekben megyei, regionális, országos és nemzetközi érdeklődést is kiváltva magas színvonalon ellátja.

Állampolgári jogon történő igénybevétel.

 Az egyes szolgáltatások, események, rendezvények díjai egyedileg kerülnek kialakításra.
2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Események és látogatók összesített statisztikája.

A honlapon nem közzétett adatok személyesen igényelhetők.

Amennyiben az igénylő az adatok hozzáférését nehezményezi az adatkezelő részéről, akkor a társaság ügyvezető igazgatójához vagy az alapítójához (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata) fordulhat panaszával.

Fénymásolás önköltségi áron.
2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Az igénylő e-mailben, a honlapon keresztül, levélben és személyesen igényelheti a közérdekű adatok, dokumentumok megismerését. A jelzését követően a titkárság egyezteti vele azt a 10 napon belüli időpontot, amikor a kért dokumentációba betekinthet, arról kérésére - saját költségére – másolatot kérhet.
Titkárság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.
76/ 503-880/131

 
2024.04.22. Negyedévente Az előző állapot törlendő
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2023. évi - Letöltés 2024.04.22. Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2022. évi - Letöltés
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2023. évi - Letöltés 2024.04.22. Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2022. évi - Letöltés
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő


III. Gazdálkodási adatok
 
  Adat megnevezése Adat Legutolsó módosítás dátuma Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója 2024.04.22. A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Letöltés 2024.04.22. Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2024.05.31. A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A Hírös Agóra Nonprofit Kft. esetében nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 2024.04.22. Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 2023. évig nem volt, a 2024. évi elkészítése folyamatban van. 2024.04.22. Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával


2. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

Az Európai Unió azon kötelező jogi aktusai, amelyek tekintetében a hatályuk alá tartozó állami támogatásokra vonatkozóan a 37/C. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adatokat közzé kell tenni:
1. a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.);
2. a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1084 bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.);
3. az 1407/2013/EU rendelet meghosszabbításának és a 651/2014/EU rendelet meghosszabbításának és vonatkozó kiigazításának tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 2-i (EU) 2020/972 bizottsági rendelet (HL L 215, 2020.7.7, 3–6. o.);
4. a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2021/1237 bizottsági rendelet (HL L 270, 202017.19, 39–75. o.);
5. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.);
6. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 369., 2014.12.24., 37–63. o.);
7. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL L 248., 2015.9.24.),
8. az 1–7. pontban nem említett, az Európai Bizottság egyedi állami támogatási ügyben – Magyarország tekintetében – hozott kötelező jogi aktusa.