18/2005. (XII.27.) IHM rendelet szerint

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.    Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.    Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok (legutolsó frissítés: 2024.04.22.)

 


Adat megnevezése
 

Adat
1. Hivatalos név (teljes név) Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Székhely  6000 Kecskemét, Deák tér 1.
3. Postacím  6000 Kecskemét, Deák tér 1. (6001 Pf. 79.)
4. Telefonszám  +36/76/503-880
5. Faxszám  +36/76/503-890
6. Központi elektronikus levélcím hirosagora@hirosagora.hu
7. A honlap URL-je http://www.hirosagora.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
A Hírös Agóra Nonprofit Kft. szervezeti egységei a házirendben szabályozott módon tartanak nyitva.
6000 Kecskemét, Deák tér 1. (6001 Pf. 79.)                 
Tel.: +36/76/503-880; Fax: +36/76/503-890
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve A Társaság vezetői nem tartanak ügyfélfogadást, a titkárságon kell előzetesen időpontot kérni a 76/503-880 telefonszámon.
10. Az ügyfélfogadás rendje A Társaság vezetői nem tartanak ügyfélfogadást, a titkárságon kell előzetesen időpontot kérni a 76/503-880 telefonszámon


II.    Közzétételi egység: A szervezeti struktúra (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)
 
Adat megnevezése Adat
1. A szervezeti struktúra ábrája A szervezeti struktúra ábrája - Letöltés


III.    Közzétételi egység: 1. A szerv vezetői (legutolsó frissítés dátuma: 2024.0304.22.)

Adat megnevezése Adat
Ügyvezető igazgató Barta Dóra 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880/131 fax: +36/76/503-890
E-mail: barta.dora@hirosagora.hu
Gazdasági szakmai terület vezetője (Igazgató helyettes) Király Gábor 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon:
76/503-880/133
E-mail: gabor.kiraly@hirosagora.hu


2. Szervezeti egységek vezetői (legutolsó frissítés dátuma: 2024.0304.22.)

Adat megnevezése Adat
Közművelődési szakmai terület vezetője Harmatos Zoltán 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880/125 E-mail: zoltan.harmatos@hirosagora.hu
Ifjúságfejlesztés szakmai terület vezetője Szabó Csaba 6000 Kecskemét Batthyány u. 33.
Telefon:
76/475-022 E-mail: csaba.szabo@hirosagora.hu
Zeneművészeti vezető (Kecskeméti Szimfonikus Zenekar) Hollókői Huba 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon:
76/503-880/111 E-mail:
huba.hollokoi@hirosagora.hu
Művészeti vezető (Kecskeméti Táncegyüttes) Lukács László 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880/137 E-mail: laszlo.lukacs@hirosagora.hu
Kommunikáció vezető Puha Éva 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon:
76/503-880/113 E-mail:
eva.puha@hirosagora.hu
Marketing vezető Koós Ildikó 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon:
76/503-880/114 E-mail:
ildiko.koos@hirosagora.hu
Műszaki vezető Katonka Zoltán 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon:
76/503-880 E-mail:
muszakivezeto@hirosagora.hu


1.2.    A felügyelt költségvetési szervek

I.    Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)


Adat megnevezése Adat
1. Hivatalos név Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
2. A honlap URL-je www.muveszetimuhelyek.org
3. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége, ügyfélfogadás rendje 6000 Kecskemét, Kápolna u. 11.
Tel.: +36/76/486-867


1.3.    Gazdálkodó szervezetek

I.    Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)


Adat megnevezése Adat
1. A gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása A gazdasági társaság három önálló művészeti műhely, a Nemzetközi Kerámia Stúdió, a Zománcművészeti Alkotóműhely és a Katona József Emlékház munkáját fogja össze.
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Barta Dóra
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 100 %


1.4.    Közalapítványok

I.    Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)


Adat megnevezése Adat
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


1.5.    Lapok

I.    Közzétételi egység: Lapok (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)


Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


1.6.    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.    Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

 
Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége, honlapjának címe Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Honlap: www.kecskemet.hu
2. A felettes, illetve felügyeleti szerv ügyfélszolgálatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-76/513-513
Telefax: +36-76/513-538
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Honlap: www.kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak


1.7.    Költségvetési szervek (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)
 
Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I.    Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)


Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
a köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv)
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Bkr.)
350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgálatatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (XII.8.) rendelete a közművelődésről
19/2013. (VI. 27.) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról
Szervezeti és Működési Szabályzat - Letöltés
Adatvédelmi tájékoztató - Letöltés
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


II.    Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


III.    Közzétételi egység: Közszolgáltatások (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

 
Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Közhasznú alaptevékenységi körök:
Közhasznú fő tevékenység
Művészeti létesítmények működtetése
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb közhasznú tevékenységek:
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
Egyéb sporttevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Hangfelvétel készítése
Építmény üzemeltetés
Filmvetítés
Egyéb szálláshely szolgáltatás

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körei:
Egyéb sokszorosítás
Ital-kiskereskedelem
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
Könyv, papír kiskereskedelem
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Raktározás, tárolás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Italszolgáltatás
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Számítógép-üzemeltetés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Reklámügynöki tevékenység
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Utazásszervezés
Egyéb foglalás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Telefoninformáció
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb oktatás
Gyermekek napközbeni ellátása
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

Közszolgáltatási szerződés - Letöltés
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A szervezet a közművelődési-kulturális, ifjúságszolgálati, művészetközvetítő, közösségfejlesztési feladatokat Kecskemétre és kistérségére kiterjedően és azt meghaladóan, egyes esetekben megyei, regionális, országos és nemzetközi érdeklődést is kiváltva magas színvonalon ellátja.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Állampolgári jogon történő igénybevétel.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Az egyes szolgáltatások, események, rendezvények díjai egyedileg kerülnek kialakításra.


IV.    Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)
Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Események és látogatók összesített statisztikája.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  Események és látogatók összesített statisztikája.
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja A honlapon nem közzétett adatok személyesen igényelhetők. Amennyiben az igénylő az adatok hozzáférését nehezményezi az adatkezelő részéről, akkor a társaság ügyvezető igazgatójához vagy az alapítójához (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata) fordulhat panaszával.
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Fénymásolás önköltségi áron.


V.    Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


VI.    Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
8. A testületi szerv üléseinek napirendje nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


VII.    Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


VIII.    Közzétételi egység: Pályázatok (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


IX.    Közzétételi egység: Hirdetmények (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)


Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


X.    Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Az igénylő e-mailben, a honlapon keresztül, levélben és személyesen igényelheti a közérdekű adatok, dokumentumok megismerését. A jelzését követően a titkárság egyezteti vele azt a 10 napon belüli időpontot, amikor a kért dokumentációba betekinthet, arról kérésére - saját költségére – másolatot kérhet.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  Titkárság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
76/ 503-880/131
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Horváth Nikolett
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Letöltés
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


XI.    Közzétételi egység: Közzétételi listák (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A működési, szolgáltatás-igénybevételi, beszámolói közlések, valamint az alapító okiratba foglalt közhasznú tevékenységgel és gazdálkodással kapcsolatos legfontosabb adatok közzététele a www.hirosagora.hu oldalon
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A szervezetre nem vonatkozik.


3. Gazdálkodási adatok

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések

I.    Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)


Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálat, ellenőrzés nem volt.


II.    Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Vizsgálat ideje: 2015. Letöltés
Vizsgálat ideje: 2022. Letöltés


III.    Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nem volt.


IV.    Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk


V.    Közzétételi egység: Működési statisztika (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk


3.2.    Költségvetések, beszámolók

I.    Közzétételi egység: Éves költségvetések (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)


Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései


II.    Közzétételi egység: Számviteli beszámolók (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)


Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói


III.    Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)
 
Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói


3.3.    Működés, költségek, beszámolók

I.    Közzétételi egység: A foglalkoztatottak (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

 
Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok  Letöltés
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege  Letöltés
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  Letöltés


II.    Közzétételi egység: Támogatások (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésreIII.    Közzétételi egység: Szerződések (legutolsó frissítés dátuma: 2024.05.31.)

Adat megnevezése
Adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítaniIV.    Közzétételi egység: Koncessziók (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)


Adat megnevezése Adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


V.    Közzétételi egység: Egyéb kifizetések (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)
 
Adat megnevezése Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


VI.    Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)

Adat megnevezése Adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések nem releváns, közérdekű adat a Társaságnál nem áll rendelkezésre


VII.    Közzétételi egység: Közbeszerzés (legutolsó frissítés dátuma: 2024.04.22.)
Adat megnevezése Adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2023. évig nem volt, a 2024. évre vonatkozó készítése folyamatban van.